شرکت ها به دلایل زیر منحل می شوند:

  • وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
  • در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
  • در صورت ورشکستگی.
  • در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال دهند.
  • در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف مانده باشد .در صورتی که مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حساب های هریک از سال های مالی تا دو ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.

در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلا متصدی مانده باشد.
درصورتی که مدت شرکت منقضی شده و یا موضوع شرکت انجام یافته و یا انجام غیر مقدور است و مجمع عمومی برای انحلال تشکیل نشده یا از دادن رای به انحلال خود داری می نماید.

یادآوری ۱- اگر عضوی از شرکت رضایت به انحلال نداشته باشد، نمی توان شرکت را منحل کرد، باید کلیه اعضا صورتجلسه را امضا کنند.

یاد آوری۲- اگر از شخص غایب وکالتنامه تام داشته باشند، می توانند شرکت را منحل کنند، در غیر این صورت هیچ راهی جز حضور خود شخص نمی باشد.