شرکت تعاونی )Co-operative (مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مانند دوست، خویشاوند هستند که برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند و در حقیقت بهم کمک می‌کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را در میان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل می نمایند. در واقع اعضای شرکت در کنار یکدیگر، جمعیتی کوچک را پدید می‌آورند. در شرکت تعاونی ممکن است اعضا دارای سرمایه و سهم یکسان از سود نداشته باشند، اما هرعضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد. در واقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه.

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت تعاونی:

 • کپی شناسنامه، کارت ملی و مدارک تحصیلی موسسین.
 • گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت.
 • برگ عدم سوء پیشینه موسسین.
 • مجوز اداره کل تعاون یا اداره تعاون شهرستان ذیربط (تصویر موافقتنامه تشکیل).
 • اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی (۳ نسخه).
 • آگهی دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی فرم شماره ۳ (۳ نسخه).
 • صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخابات اولین هیئت مدیره و بازرسی یا بازرسان فرم شماره ۴ (۳ نسخه).
 • رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون (۳ نسخه).
 • لیست اسامی و اعضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی نسخه).
 • لیست اسامی و مشخصات و نشانی کلیه اعضاء و سهامداران تعاونی  نسخه).
 • صورتجلسه اولین هیئت مدیره دال بر انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی هیئت مدیره و تعیین مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز نسخه).
 • لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیرعامل و همین طور اعضای علی البدل به همراه تصویرشناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی آن ها.