متقاضیان گرامی توانند در کمترین زمان ممکن صورتجلسات مربوط به کلیه مجامع و تغییرات شرکت ها را تنظیم نموده و در اختیار کاربران قرار دهد.