مالکیت معنوی و ایده

 ایده واژه و مفهوم انتزاعی برای هرگونه رهاورد ذهنی خلاق که به رشته تحریر درآمده است.

به جای مالکیت معنوی، بهتر است از اصطلاح مالکیت فکری استفاده شود. این واژه ترجمه ی Intellectual Property است. Intellectual به معنی ذهنی و فکری، Property  هم به معنای دارایی یا مالکیت است. مالکیت محصولاتی که فیزیکی و ملموس هستند مثل دارایی های محسوس و قابل لمس به شمار می روند، ولی فعالیت ذهنی و فکری که در عرصه های مختلف صنعتی، علمی و ادبی و هنری به وجود آمده باشد از جنس فکر هستند که قابل لمس نیستند، اگرچه در دسته شی قابل لمس تجلی پیدا می کنند، اما چیزی که آفریده ی پدیده آورنده است یک امر غیرمحسوس است و به این خاطر مالکیت یا دارایی فکری نامیده می شود.

گروه مشاورین آریا ارائه دهنده این خدمت به صورت سهل و سریع می باشد تا شما با ثبت ایده و ایجاد مالکیت فکری، علاوه بر ایجاد انحصار تولید و جلوگیری از هرگونه کپی برداری فرصت مغتنمی برای تجاری سازی ایده و ثبت سازمان خود به دست آورید.