طبق ماده ۳۷ قانون هر ذينفع مي‌تواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي‌، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. برای این منظور باید اظهارنامه همراه با اعتراض تحویل اداره مالکیت معنوی بدهد تا اعتراض وارده، مورد بررسی قرار گیرد.