مالك علامت تجاری مي‌تواند با پرداخت هزينه مقرر، درخواست تمديد اعتبار ثبت علامت تجاری را براي ۱۰ سال بنمايد. درخواست تمديد ثبت، ظرف شش ‌ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت علامت به عمل خواهد آمد.

یادآوری علامت ثبت شده در ظرف مدت ده سال تمام شمسی از تاریخ صدور تصدیق ثبت دارای اعتبار قانونی می باشد و صاحب علامت در صورت تمایل به ادامه استفاده از علامت ثبت شده حداكثر ظرف ٦ ماه پس از اتمام ده سال اعتبار قانونی می تواند تقاضای تجدید علامت تجارتی را نماید، در غیر این صورت علامت مذكور ابطال و از حمایت قانونی بهره مند نخواهد بود.