هر علامت تجاری ثبت شده در ايران قابليت ثبت در سيستم مادريد (بین المللی) را دارد. ثبت بین المللی بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزينه هاي قانوني در هر كشور بصورت جداگانه، اقدام به ثبت نمود.در حال حاضر ۸۶ کشور از جهان از جمله ایران عضو این کنوانسیون بین المللی می باشند. جهت ثبت بين المللي اخذ تصديق در ايران الزامي مي باشد.

مدارک لازم جهت ثبت مادرید

۱- ارائه نامه درخواست جهت ثبت بين المللي علامت خطاب به اداره ثبت علايم تجاري با درج اسامي كشورهاي مورد نظر.

۲- ارائه معرفي نامه بر روي سربرگ شركت همراه با امضاي مديران و دارندگان حق امضا و با مهر شركت براي اشخاص حقوقي و در صورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالت نامه دادگستري.

۳- ارائه كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي مديران و دارندگان حق امضاي شركت و روزنامه تاسيس و آخرين تغييرات شركت براي اشخاص حقوقي و ارائه كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي براي اشخاص حقيقي و در صورت مراجعه به وكيل رسمي ارائه وكالت نامه دادگستري.

۴- ارائه اظهارنامه يا اصل گواهي ثبت علامت تجاري در ايران جهت رويت و كپي آن جهت ضبط در پرونده يا ارائه كپي مصدق گواهي ثبت علامت تجاري.

 ۵- تكميل فرم مخصوص لاتين.

۶- ارائه برگ محاسبه هزينه ها.

۷- رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي.

دامنه حمایت از علائم تجاری تا کجاست؟

   با نگرشي برتاريخچه كنوانسيون پاریس درخصوص حمايت از مالكيت صنعتي در مي يابيم كه به منظورحمايت از علائم تجارتي درسطح بين المللي به موجب كنوانسيون مزبور صاحب علامت (شخص حقيقي يا حقوقي) باید بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات كشورهاي مختلف عضو به زبان هاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توديع نمايد.

 به همين منظور جهت تسهيل روند ثبت بين المللي و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون مزبور تشكيل داده و درآن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجارتي تصويب نمودند.

اين سيستم شامل دو معاهده : موافقتنامه مادريد مورخ ۱۸۹۱ و پروتكل مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹ و همچنين آئين نامه مشترك مي باشد. سيستم مادريد درحال حاضر داراي ۸۵ عضو متشكل از كشورها و دفاتر منطقه اي مي باشد.

تقریباً تمامی کشورهای جهان، علائم تجاری را ثبت و حمایت می کنند هر اداره ملی یا منطقه ای ثبت علائم تجاری، مجموعه ای از اطلاعات علامت های تجاری ثبت شده را نگهداری می کنند که شامل اطلاعات کامل درخواستی برای تمام علائم ثبت شده، تمدید شده، جستجوها و اعتراضات توسط اشخاص ثالث، می باشد.لیکن تأثیر ثبت این علائم محدود به کشور یا قلمرو مورد نظر می شود.