شرکتی است از انواع شرکت های سهامی که بین سه نفر یا بیشتر تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم می شود. بدین معنی که ثبت شرکت سهامی خاص با حضور حداقل ۳ فرم سهام دار (موسس) به صورت حقیقی یا حقوقی که در آن اعضای هیئت مدیره حتماً از افراد سهام دار باشند، تشکیل می شود. حداقل سرمایه در نظر گرفته شده ای که باید توسط موسسین تامین شود، صد هزار تومان است. همچنین برای تامین سرمایه نیازی به صدور اعلامیه پذیره نویسی برخلاف ثبت شرکت سهامی عام نمی باشد و سرمایه توسط اعضا به تفکیک تامین خواهد گردید. پیش از ثبت شرکت سهامی خاص باید حداقل ۳۵٪  از سرمایه  شرکت در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس واریز شود.

در شرکت‌های سهامی خاص، همانند شرکت با مسئولیت محدود و بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستد اموال شخصی خود را در این را مصرف نمایند. (در سازمان امومالیاتی هیات مدیره بصورت تضامنی مسئولیت دارند.)

در ایران تفاوت شرکت‌های سهامی خاص با شرکت مسئولیت محدود این است که شرکت با حداقل سه نفر سهام دار قابل تشکیل است و سهام نیز بدون نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی قابل نقل و انتقال هستند و در شرکت مسئولیت محدود سرمایه به صورت اعلامی می‌باشد و هر چقدر که اعلام شود احتیاجی به واریز به حساب شرکت ندارد، ولی در شرکت سهامی خاص الزاما ۳۵% مبلغ اعلامی باید به صورت نقد به حساب شرکت واریز شود و ۶۵% در تعهد مابقی ظرف ۵ سال تادیه شود. شركت سهامي خاص شركتي است كه تمام سرمايه آن در موقع تاسيس منحصرا بوسيله موسسين تامين مي شود.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص:

۱- دو نسخه اظهار نامه تکميل شده که به امضاء کليه سهامداران رسيده باشد.

۲- دو نسخه اساسنامه تکميل شده که تمامی صفحات به امضاء کليه سهامداران رسيده باشد.

۳- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء کليه سهام داران و بازرسان رسیده باشد.

۴- دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره که به امضاء کلیه مدیران رسیده باشد.

۵-  گواهی عدم سوء پیشینه و فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران، سهامداران و بازرسان (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند به به علاوه فتوکپی شناسنامه نماینده آگهی روزنامه شرکت هم ارائه شود.)

۶- گواهی پرداخت سرمایه تعهدی نزد یکی از بانک ها حاکی از پرداخت حداقل ۳۵ درصد سرمایه.

۷- تقویم سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد.

یاد آوری مهم-

طبق ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم مراجعه به دارائی جهت پرداخت نیم در هزار سرمایه اولیه شرکت بابت حق تمبر الزامی است.

پلمپ دفا‌تر شرکت ظرف یک ماه از تاریخ ثبت شرکت الزامی است.