شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول تعهدات شرکت است. برای ثبت شرکت مسئولیت محدود حداقل سرمایه باید یک صد هزار تومان باشد. لازم به ذکر است که بر خلاف ثبت شرکت سهامی خاص این مبلغ به هیچ حسابی واریز نخواهد شد. بر طبق قانون ثبت شرکت در نام شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) ذکر شود و همچنین نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از اعضاء باشد. در غیر این صورت فرد شریکی که نام او در نام شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت. سرمایه شرکت مسئولیت محدود با توجه به رویه شرکت و موضوع فعالیت آن تعیین می شود. قانوناً باید به گونه ای تعیین شود که با گستره فعالیت شرکت همخوانی داشته و اصطلاحاً محکمه پسند باشد.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

پس از تایید نام شرکت توسط اداره ثبت شرکت ها باید موارد ذیل آماده گردد:

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

۱- دو نسخه شرکت نامه تکميل شده که به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.

۲- دو نسخه تقاضانامه تکميل به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.

۳- دو نسخه اساسنامه تکميل شده که تمامی صفحات آن ها به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.

۴- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس تکميل شده که به امضاء شرکاء و مدیران رسیده باشد.

۵- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کليه شرکاء و مديران شرکت

(در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصيت حقوقی باشند، به علاوه فتوکپی شناسنامه نماینده آگهی روزنامه شرکت هم ارائه شود.)

۶- تقويم نامه سرمايه غير نقدی توسط شرکاء (در صورتی که تمام يا قسمتی از سرمايه به صورت غير نقدی باشد، شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهدشد).