الف) مدارک ثبتی شرکت شامل : اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، تغییرات و تاسیس.

ب) ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت، کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها.

ج) کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی و گواهی سوابق کاری از کارفرمای قبلی اعضای امتیازآور.

د) مهندس و یا مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند باید مدارک زیر را تهیه فرمایند:

  • نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند.
  • گواهی کار مرتبط با رشته مورد درخواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکت هایی که در گواهی بیمه اعلام شدند.
  • سربرگ رسمی شرکت در ۳ نسخه.
  • کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام.
  • تمامی مهندسین باید دارای حداقل ۳۹ ماه بیمه در ۴۸ ماه اخیر در شرکت رتبه دار مرتبط باشند، یعنی اگر درخواست شرکت برای رتبه راه است، سابقه مهندس باید در شرکت دارای رتبه راه بوده باشد.

ه) آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام.

و) تصاویر کلیه پیمان های شرکت (موافقتنامه) اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاه های اجرایی تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا (به تایید بالاترین مقام کارفرما) برای کارهای نیمه تمام و مفاصا حساب بیمه برای کارهای تمام شده.

ز) آخرین اظهارنامه مالیاتی ارائه شده به امور دارایی.

یاد آوری ۱- دو سوم اعضای هیئت مدیره باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند.

یاد آوری ۲- داشتن کد اقتصادی و کد کارگاهی برای شرکت های متقاضی الزامی است.

یاد آوری ۳- مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت باید لیسانس باشد.

یاد آوری ۴-یکی از اعضای هیئت مدیره باید دارای رشته تحصیلی زمینه نسبت به رتبه درخواستی با حداقل سه سال تمام سابقه اشتغال در همان رشته یا تخصص باشد به همراه گواهی بیمه تامین اجتماعی و گواهی اشتغال از محل فعالیت موصوف (شرکت ها می توانند بطور همزمان درخواست دریافت رتبه در دو پایه را داشته باشند به شرط رعایت موارد مذکور).