۱- تکمیل جداول موجود .

۲- ارائه آخرین اظهارنامه مالیاتی در سه سال گذشته.

۳- هشت صفحه اول هر قرارداد بعلاوه مفاصاحساب مالیاتی.

۴- درخواستی مبنی بر ارزیابی شرکت، رشته و رتبه مورد تقاضا.