الف) مدارک موردنیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقیقی:

 1. تقاضای شخص در یک نسخه
 2. گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سال های ۷۹ به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال ۱۳۹۰الزامی است)
 3. گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال (در صورت تولیدی بودن)
 4. اصل کارت بازرگانی
 5. اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در ۱نسخه از اداره ثبت شرکت ها

 

ب) مدارک موردنیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقوقی:

 1. تقاضای شخص در یک نسخه
 2. گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سال های ۷۹ به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال ۱۳۹۰الزامی است)
 3. گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال
 4. اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در یک نسخه از اداره ثبت شرکت ها
 5. صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکت های سهامی عام، خاص و صورتجلسه هیئت مدیره برای سایر شرکت ها مبنی بر ابطال کارت بازرگانی (در صورت عدم انحلال)
 6. تصویر روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت در یک نسخه (در صورت انحلال)
 7. اصل کارت بازرگانی