مراحل خرید برند تجاری

  1. انتخاب برند مورد نظر از برند های آماده فروش.
  2. تکمیل فرم برند آماده.
  3. تماس با کارشناسان گروه مشاورین آریا با شما و انجام توافقات فی مابین.
  4. عقد قرارداد.
  5. اخذ استعلام برند از اداره مالکیت معنوی (اداره ثبت برند).
  6. حضور فروشنده و خریدار در دفتر خانه جهت تنظیم سند صلح.
  7. پرداخت حق الزحمه گروه مشاورین آریا از طرفین.
  8. تنظیم سند صلح و نقل و انتقال کامل برند به خریدار.