قوانین و مقررات ثبت شرکت

 • قانون مدنی
 • قوانین و مقررات تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
 • قوانین و مقررات ثبت‌ شرکت‌ ها و مالکیت‌ های‌ صنعتی‌ و معنوی‌ در مناطق‌ آزاد تجاری‌ ـ صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب ۱۳۷۴
 • قانون‌ ممنوعیت‌ به‌ کارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌
 • آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
 • قوانین و مقررات اجازه‌ ثبت‌ شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۳۷۶/۸/۲۱
 • نظر به مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ مقررمیدارد
 • آئین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر واسناد ومدارک
 • آئین نامه ” مقررات راجع به پلمب دفاتر تجارتی ” شماره ۶۵۶۶ – ۱۳۱۱/۳/۱۱
 • آیین‌ نامه‌ دفتر ثبت‌ تجارتی‌ مصوب‌ – فروردین‌ ۱۳۲۵
 • اصلاحیه طرح اصلاحی آئین‌نامه ثبت شرکتها مصوب۱۳۴۰
 • نظامنامه‌ راجع‌ به‌ مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون‌ تجارت‌
 • نظامنامه‌ اجرای قانون‌ ثبت‌ شرکتها مصوب‌ خرداد ۱۳۱۰ با اصلاحات‌ بعدی‌
 • قانون تجارت
 • قوانین و مقررات اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرا سیاست های کلی اصل ۴۴(مربوط به وزارت تعاون )